onsdag den 4. juli 2018

6. Søndag efter Trinitatis, anden række

369, 448, 217 -- 313, 427, 6
"For at" er et udtryk for en følge. En følge hedder Konsekvens på udenlandsk. Kun Jesus kunne ta' konsekvensen. Han har taget den for mig. Fjern "for at" fra sætningen: hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv...


(Forsættes)


Teksten:
16 Og se, der kom en hen til Jesus og spurgte: »Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv?« 17 Han svarede ham: »Hvorfor spørger du mig om det gode? Én er den gode. Men vil du gå ind til livet, så hold budene!« 18 Han spurgte: »Hvilke?« Jesus svarede: » ›Du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, 19 ær din far og din mor!‹ og: ›Du skal elske din næste som dig selv.‹ « 20 Den unge mand sagde: »Det har jeg holdt alt sammen. Hvad mangler jeg så?« 21 Jesus sagde til ham: »Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig!« 22 Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort, for han var meget velhavende.
23 Og Jesus sagde til sine disciple: »Sandelig siger jeg jer: Det er vanskeligt for en rig at komme ind i Himmeriget. 24 Ja, jeg siger jer, det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige.« 25 Da disciplene hørte det, blev de meget forfærdede og sagde: »Hvem kan så blive frelst?« 26 Jesus så på dem og svarede: »For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt.«
Tekst slut (matt 19,16-26)

---

Der er et bud, der ikke nævnes: Du må ikke have andre guder! Det er dette bud, der gør ham bedrøvet og det første svar, Jesus giver indeholder dette bud: Kun en er god, (nemlig Gud, som nævnes i sidste vers som muliggøreren. Kun Gud kan gøre, at mennesket ikke har andre guder, fx rigdom.

Teksten kunne give god anledning til at tale om fattigdom. Det går godt med at bekæmpe fattigdom i verden, selvom der er lang vej endnu. Vil ingen kunne blive frelst, hvis alle holder op med at være fattige? Nej, livet er at bekæmpe fattigdom. Livet er, at rigdom ikke er vores gud.

Himlen
Teksten handler om en adgang - men til hvad? Vi kommer igennem et stort katalog i løbet af teksten. Den unge mand spørger om adgang (adkomst) til evigt liv v 17. Jesus svarer i vers 17. Gå ind til livet. I vers 21 fortsætter Jesus med at tale om at være fuldkommen og have en skat i himlen. I vers 23 er adkomst erstattet af adgang og nu hedder det Himmeriget og i vers 24 Guds Rige.

Evigt liv
Gå ind til livet
Fuldkommen
Skat i himlen
Himmeriget
Guds Rige

Prøv at sætte "her" og "hisset" på disse begreber. De forskellige omskrivninger af den unge mands ønske åbner mulighed for et mere eller mindre fokus på, hvordan man som troende lever med at være en del af Guds virkelighed. De forskellige udtryk kan åbne for en prædiken, hvor man udveksler troserfaring - altså oplevelsen af fx at gå ind til livet med en vished om, at den fuldkommenhed, jeg ikke selv kan skaffe, skaffes mig som en adgang til en virkelighed, Guds Rige, som giver mig lys til at give.

Disposition:

Fortælling
Tænk at kunne slippe alt. Tænk at gå fra det hele og ind i en virkelighed, hvor der kun er en endnu ikke opfyldt fremtid som eneste skat.

Forvandling
Det tør jeg ikke og det skal jeg heller ikke. Men Jesus har vist mig en sådan virkelighed ved at hænge den lige for næsen af en rig mand. Han blev ked af det, for han turde ikke slippe sit liv. Historien forvandler mig, fordi jeg mærker den uendelige lethed i følelsen af at slippe alt og den uendelige tyngethed i ikke at kunne - og så de nye roller. Den unge mand, som slipper al rigdom, er Jesus selv og den fattige, som får det, er mig. Jeg er fattig på evighed og han giver den til mig. Alt er muligt for Gud og nu er jeg evig.

Landsætning
Jeg vil mærke letheden midt i det liv, hvor jeg hænger i alting. Jeg er fri og vil bruge min frihed som et elsket menneske. Jeg vil hjælpe med at afskaffe fattigdom i verden...

Eller:
At opnå er udtryk for en følge. For at. Så at. De findes ikke i Evigheden. Evighed er noget andet end tid. Tid går kun een vej og er afhængig af følgen, konsekvensen. Jeg er tidslig og kan kun opnå evighed, hvis nogen ta'r konsekvensen. Jesus tog den. Nu er jeg evig, jeg vil leve, så mit medmenneske oplever andet end For at/så at. Det ufortjente er et kys fra evigheden.16 Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν αὐτῷ εἶπεν• διδάσκαλε, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα σχῶ ζωὴν αἰώνιον; 17 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ• τί με ἐρωτᾷς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ; εἷς ἐστιν ὁ ἀγαθός• εἰ δὲ θέλεις εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, τήρησον τὰς ἐντολάς. 18 λέγει αὐτῷ• ποίας; ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν• τὸ οὐ φονεύσεις, οὐ μοιχεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐ ψευδομαρτυρήσεις, 19 τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καὶ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 20 λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκος• πάντα ταῦτα ἐφύλαξα• τί ἔτι ὑστερῶ; 21 ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς• εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς [τοῖς] πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανοῖς, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. 22 ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον ἀπῆλθεν λυπούμενος• ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά.
23 Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ• ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πλούσιος δυσκόλως εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 24 πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν, εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τρυπήματος ῥαφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 25 ἀκούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἐξεπλήσσοντο σφόδρα λέγοντες• τίς ἄρα δύναται σωθῆναι; 26 ἐμβλέψας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς• παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν ἐστιν, παρὰ δὲ θεῷ πάντα δυνατά

Ingen kommentarer:

Send en kommentar